Larrin WC blok 3v1 mountain fresh 50g

larrin-wc-blok-3v1-mountain-fresh-50g
čárový kód produktu
Kategorie:

Savo a prostředky na čistění toalet

Výrobce:

Styl, družstvo pro chemickou výrobu

Značka:

Larrin

WC Blok do splachovací nádržky - svěží modrá pěnivá voda.-Larrin WC blok 3v1 mountain fresh 50g

Příprava a použití

Použití: Nerozbalujte vnitřní folii, je rozpustná ve vodě! Vyjměte blok z blistrového obalu a vhoďte do splachovací nádržky na opačnou stranu než je přívod vody (viz obrázek). Blok nahraďte novým, neobjeví-li se po spláchnutí pěna a modré zbarvení vody.

Bezpečnostní varování

Upozornění: Dráždí kůži. Nebezpečí vážného poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nejezte a nepijte při používání. Zamezte styku s kůží a očima. První pomoc: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Xi Dráždivý.

Podobné produkty