Brise Sense & Spray Collection Santalové dřevo & jasmín z Bali - automatický osvěžovač vzduchu 18ml

brise-sense-spray-collection-santalove-drevo-jasmin-z-bali-automaticky-osvezovac-vzduchu-18ml
čárový kód produktu
Kategorie:

Osvěžovače vzduchu a vůně pro domácnost

Výrobce:

S.C. Johnson, s.r.o.

Značka:

Brise

Automatický osvěžovač vzduchu se senzorem pohybu. Do osvěžovače použijte originální náplně z kolekce Brise. Dekorace vašeho domova s novým designem Brise.-Brise Sense & Spray Collection Santalové dřevo & jasmín z Bali - automatický osvěžovač vzduchu 18ml

Příprava a použití

Návod pro použití je uvnitř obalu. 1. Senzor pohybu Senzor pohybu uvolní vůni každých 20 minut, jen když zaznamená váš pohyb. 2. Klidový režim V případě, že senzor nezaznamená váš pohyb, vypne se. Neplýtvá náplň, když nejste doma. 3. Tlačítko pro extra osvěžení V případě potřeby stiskněte pro extra osvěžení. Vhodný pro všechny Brise Sense & Spray náplně.

Bezpečnostní varování

Upozornění: Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte aerosoly. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Používejte podle návodu. Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky. Při styku s kůží potřísněnou oblast důkladně omyjte vodou. Může vyvolat alergickou reakci. Baterie: Vložte správně (+/-). Nedobíjejte. Nerozebírejte baterii ani jí nevhazujte do ohně. Může explodovat, vytéci nebo způsobit poškození. Používejte jen AA baterie. Prázdný obal a osvěžovač zneškodňujte v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech. F+ Extrémně hořlavý.

Podobné produkty