Bref Duo-Aktiv Lime&Mint WC blok náhradní náplně 3 x 50ml

bref-duo-aktiv-lime-mint-wc-blok-nahradni-naplne-3-x-50ml
čárový kód produktu
Kategorie:

Savo a prostředky na čistění toalet

Výrobce:

Henkel CR, Laundry&Home Care

Značka:

Bref

Bref Duo-Aktiv = Hygienický čistič + dlouhotrvající svěží vůně.-Bref Duo-Aktiv Lime&Mint WC blok náhradní náplně 3 x 50ml

Příprava a použití

Návod k použití Nasaďte náplň na košíček tak, aby zapadla a po spotřebování vyměňte za novou.

Bezpečnostní varování

Varování. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Obsahuje 3-methyl-5-fenylpent-2-enenitril, cineol, 2-methylundekanal, L-mentha-3-on. Může vyvolat alergickou reakci. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Přetrvává-li podráždění očí: vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte vyprázdněný obal v místě sběru odpadu.

Podobné produkty