ALEX Proti prachu antistatický na všechny povrchy s vůní zahrady po dešti 400ml

alex-proti-prachu-antistaticky-na-vsechny-povrchy-s-vuni-zahrady-po-desti-400ml
čárový kód produktu
Kategorie:

Ostatní čisticí prostředky

Výrobce:

MARCA CZ s.r.o.

Značka:

ALEX

Země původu:
Španělsko
Španělsko
Nový ALEX na všechny povrchy s antistatickými složkami umožňuje udržovat všechny plochy čisté delší dobu, zabraňuje tak rychlému opětovnému usazování. Redukuje 90% pylových alergenů* a roztočů. Díky svému exkluzivnímu složení čistí všechny typy povrchů: nový i starý nábytek, lakovaný nábytek, nábytek z imitace dřeva, dřevo, lamino, kůže, mramor, žula, nerez a sklo.-ALEX Proti prachu antistatický na všechny povrchy s vůní zahrady po dešti 400ml

Příprava a použití

Návod na použití: Před použitím dobře protřepejte a nastříkejte ze vzdálenosti asi 20 cm. Lahev držte ve svislé poloze lehce nakloněnou (ne ve vodorovné poloze). Měkkým hadříkem rozetřete po čištěném povrchu krouživými pohyby. Nedoporučuje se používat na starožitnosti, neošetřené dřevo nebo se speciální glazurou. Pokud je nábytek choulostivý nebo máte-li pochybnosti, udělejte před použitím zkoušku na málo viditelném místě. Nepoužívejte na parkety a podlahy, mohly by klouzat. Používejte jen podle návodu.

Bezpečnostní varování

Nebezpečí: Obsahuje: heptan, isohexan. H222: Extrémně hořlavý aerosol. H336: Může způsobit ospalost nebo závratě. H412: Škodlivý pro vodní organizmy, s dlouhodobými účinky. Nepožívat. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí: několik minut opatrně oplachujte vodou. Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Zamezte vdechování par. Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady, pokud obsah není zcela spotřebován. Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C. Tlakový obal nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. V případě nehody, volejte Toxikologické informační středisko. Tel. toxikologického centra: 224915402 (24 h denně).

Podobné produkty